Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU www.caspujcky.cz

  1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností FinProdukt, s.r.o., společností založenou a existující podle práva České republiky, IČO: 07438010, se sídlem Praha – Kunratice, K Borovíčku 83/28, PSČ 148 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301007, jakožto provozovatelem portálu www.caspujcky.cz (dále jen „Provozovatel“), a uživateli tohoto portálu – fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „Uživatelé“).

1.2 Provozovatel portálu caspujcky.cz poskytuje pouze služby spočívající ve vytvoření reklamního prostoru pro své obchodní partnery (dále jen „Inzerenti“), kterým umožňuje inzerovat spotřebitelské úvěry nebo podobné finanční produkty pro fyzické nebo právnické osoby.

1.3 Použitím portálu caspujcky.cz Uživatelé vyjadřují souhlas s textem těchto obchodních podmínek a zároveň s Provozovatelem uzavírají dohodu o používání tohoto portálu. Osoba, která se zněním těchto obchodních podmínek nesouhlasí, není oprávněna portál caspujcky.cz jakýmkoliv způsobem a za žádným účelem používat.

  1. Účel portálu caspujcky.cz a způsob zobrazení inzerce

2.1 Provozovatel na portálu caspujcky.cz poskytuje vytvořený reklamní (inzertní) prostor svým obchodním partnerům (dále jen „Inzerenti“), kteří jsou držiteli příslušného povolení vydaného Českou národní bankou k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „zákon o spotřebitelském úvěru“).

2.2 Spolupráce mezi Provozovatelem a Inzerenty probíhá na principu tzv. affiliate či partnerského marketingu, který funguje na provázanosti webových stránek Provozovatele a Inzerentů. Tato forma spolupráce umožňuje Inzerentům umístit na portál Provozovatele jejich vlastní, jimi vytvořený a spravovaný obsah (dále pouze „reklama“). Provozovatel není oprávněn k ovlivňování obsahu reklamy Inzerentů a nijak reklamu nekontroluje. Forma použité reklamy podléhá souhlasu Provozovatele. Jedná se především o formu textové inzerce, obrazové inzerce, webových odkazů, vnořených internetových stránek do portálu caspujcky.cz. Provozovatel a Inzerenti se mohou dohodnout i na jiné formě reklamy. Provozovatel reklamu Inzerentů graficky odlišuje od svého vlastního obsahu tak, aby pro Uživatele bylo zřetelné, zda se jedná o obsah Provozovatele nebo o obsah některého z Inzerentů.

2.3 Veškeré informace publikované Provozovatelem na portálu caspujcky.cz jsou určené výhradně k informativním účelům a v žádném případě je nelze považovat za radu či doporučení. Portál poskytuje Uživatelům srovnání vybraných finančních produktů dle kritérií zvolených Provozovatelem. Uživatel bere na vědomí, že toto srovnání je pouze orientační. Provozovatel portálu caspujcky.cz výslovně uvádí, že není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů podle zákona o spotřebitelském úvěru ani jiných úvěrů.

  1. Práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele

3.1 Užívat portálu caspujcky.cz je oprávněna pouze osoba, jež dovršila 18 let, je plně svéprávná a nebyla zbavena způsobilosti k právnímu jednání, ani ji tato způsobilost nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím jednat v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

3.2 Uživatelé jsou oprávněni používat portál caspujcky.cz neomezeně a bezplatně.

3.3 Při posuzování reklamy Inzerentů jsou Uživatelé povinni se seznámit s veškerými informacemi a dokumenty s reklamou souvisejícími. Zákon o spotřebitelském úvěru ukládá poskytovatelům spotřebitelských úvěrů celou řadu informačních povinností, povinností při jednání se spotřebitelem, povinností při posuzování vhodnosti a přiměřenosti produktu, povinností při zpracování a nakládání s osobními údaji a dalších zde výslovně neuvedených povinností. Uživatelé berou na vědomí, že za splnění těchto povinností vzniklých při jakékoliv komunikaci či jednání s Uživateli zodpovídají Inzerenti a v žádném případě Provozovatel. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel nijak neposuzuje vhodnost a přiměřenost produktů Inzerentů pro jednotlivé Uživatele a Uživatelům neposkytuje rady ani doporučení. Jakýkoliv smluvní vztah vzniklý přímo nebo nepřímo v souvislosti s reklamou na portálu caspujcky.cz mezi Inzerentem a Uživatelem, je smluvním vztahem výhradně těchto dvou subjektů a řídí se jejich vzájemnými dohodami a smlouvami. Provozovatel není součástí jejich ujednání.

3.4 Uživatelé berou na vědomí, že na portálu nejsou inzerované všechny obdobné produkty nabízené na trhu. Pokud Uživatelé využijí funkci vyhledávání produktů na portálu, berou na vědomí, že takto vygenerovaný přehled spotřebitelských úvěrů na základě zadaných preferencí probíhá plně automatizovaně, a nelze jej proto považovat za jakékoli individualizované doporučení vhodného produktu pro konkrétního Uživatele.

3.5 Uživatelé berou na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící portál jsou chráněny autorským právem. Uživatelé nesmí bez souhlasu Provozovatele užívat obchodní firmu Provozovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména, jakékoliv části portálu caspujcky.cz ani jiná práva duševního vlastnictví, k nimž vykonává práva Provozovatel. Stejný rozsah ochrany autorských práv se vztahuje na reklamu Inzerentů zobrazenou na portálu.

3.6 Provozovatel má právo kdykoliv měnit, upravovat či doplňovat obsah portálu caspujcky.cz. Provozovatel je oprávněn kdykoliv ukončit provoz portálu caspujcky.cz, a to i bez předchozího upozornění.

  1. Ochrana osobních údajů Uživatelů 

4.1 Provozovatel neshromažďuje ani neuchovává osobní údaje Uživatelů portálu caspujcky.cz. Z tohoto důvodu se na provoz portálu neaplikují ustanovení zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který stanoví povinnosti při zpracování osobních údajů. Provozovatel ani nepředává osobní údaje Uživatelů Inzerentům. Shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Uživatelů však mohou Inzerenti. Pokud tak činí, je jejich povinností řádným způsobem o takové činnosti Uživatele informovat.

4.2 Provozovatel shromažďuje statistické údaje, prostřednictvím nichž získává informace o tom, jakým způsobem je portál caspujcky.cz využíván. Díky těmto údajům může pracovat na neustálém zlepšování služeb. Server, který spravuje portál caspujcky.cz zasílá na komunikační zařízení Uživatelů, kteří navštíví tento portál soubory „cookies“ (textové soubory, které server umísťuje do komunikačního zařízení Uživatelů portálu, a které při každé další návštěvě portálu Uživatelem získává zpět na server), pokud Uživatel přijímání těchto souborů povolil ve svém prohlížeči webových stránek. Jedním z důvodů využití souborů „cookies“ je pomoc při shromažďování statistických údajů o návštěvnosti portálu, přičemž tyto údaje nikdy nejsou spojeny s osobními údaji Uživatele. Přijímání souborů „cookies“ může Uživatel zakázat ve svém prohlížeči webových stránek.

  1. Vyloučení odpovědnosti

5.1 Uživatelům nevzniká v souvislosti s užíváním portálu caspujcky.cz nárok vůči Provozovateli ani jeho zaměstnancům, osobám spolupracujícím s Provozovatelem nebo osobám jinak se podílejícím na provozu portálu caspujcky.cz na úhradu skutečných škod ani jiné majetkové či nemajetkové újmy způsobené v souvislosti s protiprávním jednáním třetí osoby nebo jiného Uživatele.

5.2 Není-li výslovně uvedeno jinak, modelové příklady, kalkulace a výpočty ve všech kalkulačkách na tomto portálu jsou pouze orientační a nejsou nabídkou k uzavření smlouvy, příslibem k uzavření smlouvy, veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv jiným právním jednáním Provozovatele, a to bez ohledu na jeho obsah či označení; pokud kterákoliv část tohoto portálu vykazuje obsahové náležitosti jiného právního jednání Poskytovatele, je výhradně právně nezávazným informativním sdělením, i pokud tak není zvlášť označena.

5.3 Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou z důvodu nedostupnosti portálu caspujcky.cz. Uživatelé výslovně souhlasí, že portál caspujcky.cz nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na technickou náročnost procesů a občasnou potřebu údržbu systému.

  1. Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto Obchodní podmínky a stejně tak veškerá práva a povinnosti z nich vyplývající či výslovně neupravené se řídí a vykládají v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu s občanským zákoníkem. Provozovatel a Uživatelé se zavazují řešit vzájemné spory především vzájemným jednáním s cílem zachování dobrých obchodních vztahů. Případné spory budou řešeny před soudy České republiky, přičemž místně příslušný soud bude obecný soud v sídle Provozovatele.

6.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně změnit. Provozovatel je povinen zveřejnit nové znění Obchodních podmínek na portálu caspujcky.cz. Moment použití portálu Uživatelem je rozhodný pro určení, které znění obchodních podmínek se aplikuje.

6.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.

6.4 Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 15.10.2018.

Podobné půjčky